Circel of Circular Leadership

Wij geloven in toekomstbewust besturen

NieuwBestuur is het kennisplatform dat nieuwe bestuursmodellen ontwikkelt op weg naar een duurzame en inclusieve toekomst.

Het gedachtegoed van toekomstbestendig besturen (Future Proof Governance) geeft betekenis en invulling aan de Governance Code voor Goed Bestuur, die binnen de Nederlandse en Europa wetgeving gehanteerd worden:

  1. De stem van de toekomst: verbinding leggen tussen generaties: NieuwBestuur ondersteunt organisaties bij het oprichten en trainen van een #YoungBoard als slijpsteen voor de Raad van Bestuur. Een YoungBoard wordt gevormd door 5-8 Future leaders/werknemers tussen de 25 en 35 jaar. NieuwBestuur ondersteunt bij een structurele en gelijkwaardige dialoog tussen bestuur & YoungBoard. De YoungBoard leert een stem van de toekomst te ontwikkelen. Het bestuur leert open te staan voor de input van het toekomstige leiderschap binnen de organisatie.  De stem van de toekomst wordt gehoord binnen het besluitvormingsproces van nu. De YoungBoard sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op begrippen als de: ‘generatietoets’ en ‘generatiegerechtigheid’.
  2. De stem van buiten: langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders is geborgd in de besluitvorming: Het succesvol toepassen van stakeholderdialogen betekent actief de stem van buiten naar binnen halen.  Langetermijnwaardecreatie vindt plaats door open te staan voor signalen vanuit de buitenwereld, die te verbinden aan de besluitvorming intern en daarover transparant verantwoording af te leggen aan de stakeholders.  De stakeholderdialogen gebaseerd op de stem van  buiten sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘stakeholdermanagement’ ‘stakeholdergovernance’ en ‘langetermijnwaardecreatie’.
  3. Circulair leiderschap – de ‘toon aan de top’ is circulair. Bestuurders denken inclusief en zijn intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame & inclusieve wereld; de toon en het verhaal aan de top is echt en oprecht; Er is ruimte voor het ‘ongezegde’ binnen de bestuurskamer en voor de (stakeholder) signalen van buiten af. Het bestuur toont het vermogen tot zelfreflectie en kan zich kwetsbaar opstellen. Bestuurders zijn in staat op middels zelfreflectie de ‘bestuurswending’ te maken die nodig is voor toekomstbestendig besturen. Circulair leiderschap sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘nieuw leiderschap’  ‘integriteit’ en ‘zelfontwikkeling’.
  4. De stem van de maatschappij: Inclusief & duurzaam bestuur- betekent een ‘licence to operate’ krijgen van de maatschappij:  de verschillende stemmen binnen en buiten de organisatie zijn vertegenwoordigd in de bestuurskamer. Er is geen monocultuur, maar juist een brede blik op de besluitvorming gericht op langetermijnwaardecreatie. Het besluitvormingsproces is inclusief en transparant. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘inclusief besturen’ ‘klimaatdoelen’, ‘klimaatwet’, en Europese regelgeving gelet op  ‘CSRD’, MVO, ESG, CSDDD, IMVO
  5. Dashboard Brede welvaart is transparant en beschikbaar: Maatschappelijke vraagstukken zoals verduurzaming, inclusiviteit en goed bestuur (ESG) zijn op een geloofwaardige en transparante manier verankerd in de strategie van de organisatie. De doelen van de organisatie zijn betekenisvol omschreven en zijn meetbaar en inzichtelijk terug te vinden in het jaarverslag en op de website. Ieder jaar rapporteert de organisatie over de voortgang op langetermijnvisie waardecreatie en maakt dit zichtbaar op het Dashboard Brede Welvaart. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘transparante verslaglegging’ ‘heldere vertaling van klimaatdoelen’ ‘heldere vertaling van sociale doelen’ ESG-verantwoording.