Algemene voorwaarden NieuwBestuur BV

Werkafspraken
De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in 8 werkafspraken. Deze
samenvatting is echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort
van toepassing zijn en onder de samenvatting vermeld staan.
1.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
2.    Het aangaan van een overeenkomst geschiedt onder deze voorwaarden.
3.    Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de deelnemer in
opdracht van diens werkgever gecoacht of getraind wordt.
4.   In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever,
deelnemer en coach/trainer over de aard en inhoud en wijze van rapportage. Alleen
wanneer de deelnemer zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen/brengt of
wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden
gemaakt.
5.    De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens
eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die
de coach/trainer en de cliënt/deelnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6.    Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
7.    Annulering:
• Bij annulering van deelname aan een training door de deelnemer worden, ongeacht
de redenen of overmacht:
• Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is €75,-
administratiekosten verschuldigd.
• Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding dient het
gehele bedrag te worden voldaan.
• Eventueel aan ons gerestitueerde hotelkosten worden wel aan u terugbetaald.
• Er worden geen kosten in rekening gebracht wanneer de deelnemer bij annulering
direct voor een vervangende deelnemer zorgt.
NieuwBestuur BV • Ridderstraat 29 • 2011 RR Haarlem T 023 – 5281040
E info@nieuwbestuur.nl W www.nieuwbestuur.nl

Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op
alle offertes en overeenkomsten van of met NieuwBestuur en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
NieuwBestuur is een zelfstandig werkend bureau voor opleiding, coaching, training en
toetsing (assessments).

3. Definities
1.  Opdrachtnemer: NieuwBestuur BV, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor
het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever (deelnemer): de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de
deelnemer zelf en/of zijn werkgever.
3.  Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1.    Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever
(deelnemer); nooit een resultaatverplichting.
3.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever (deelnemer) geschieden.
4.    De opdrachtgever (deelnemer) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
(deelnemer) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever (deelnemer) in rekening te
brengen.
5.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever (deelnemer) verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Prijzen en offertes
1.    Alle offertes en prijsopgaven namens opdrachtnemer gedaan zijn
vrijblijvend, zowel
wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
2.    De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders
aangegeven.
3.    Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
4.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever
(deelnemer) voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is
ontvangen en geaccepteerd middels ondertekening van de offerte dan wel middels
ondertekening van het contract, dan wel door mondelinge bevestiging, dan wel door
een inschrijving met akkoord verklaring via de website of na betaling van de (eerste)
factuur van een aangegaan traject door opdrachtgever (deelnemer).
5.    Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis
van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever
(deelnemer) in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven
overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij
opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

6. Betalingsvoorwaarden
1.    Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief de
verschuldigde BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2.    Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever (deelnemer) van rechtswege in verzuim en
is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke
rente. Uiterlijk 14 dagen na verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de
opdrachtnemer een aanmaning met de wettelijk toegestane opslagboete.
Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever (deelnemer) ter incasso uit
handen geeft, is opdrachtgever (deelnemer) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
3.    Opdrachtgever (deelnemer) dient eventuele bezwaren tegen de factuur van
opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk
kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben
ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7. Duur en beëindiging
1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2.    Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in
de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever (deelnemer). Vroegtijdige
beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
3.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

4.    Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer
opdrachtgever (deelnemer) zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.    Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
opdrachtgever (deelnemer) niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8. Annulering training en/of bijeenkomst
1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te
verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte
van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren
kan uitvoeren.
2.    Bij afzegging van een trainingssessie door opdrachtgever (deelnemer) binnen 8
weken voor aanvang van het consult, wordt 100% van de consultkosten in rekening
gebracht bij de opdrachtgever (deelnemer), ongeacht de redenen of overmacht.
3.    Bij annulering van deelname aan een training door opdrachtgever (deelnemer)
wordt, ongeacht de redenen of overmacht, door de opdrachtnemer;
 Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is €75,-
administratiekosten verschuldigd.
 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding dient het
gehele bedrag te worden voldaan.
 Eventueel aan ons gerestitueerde hotelkosten worden wel aan u terugbetaald.
 Er worden geen kosten in rekening gebracht wanneer de deelnemer bij annulering
direct voor een vervangende deelnemer zorgt.

9. Overmacht opdrachtnemer
1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te
komen.
2.    Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer is
gestart met uitvoering van de overeenkomst.
3.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
4.    Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever (deelnemer) gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties
worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken
in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder
toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever (deelnemer).
2.    In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de
samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe
relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als
hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de
Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in
strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal
de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan
de sponsor van de opdrachtgever (deelnemer) of aan de wettelijke autoriteiten
meldt.
3.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4.    Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voice-mail en andere
middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende
afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever
(deelnemer) degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen.
Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden
worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden
beschouwd.
5.    In die gevallen waarbij de opdrachtgever (deelnemer) niet de deelnemer is, geldt
het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde
informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en deelnemer ook
richting opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
1.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade,
emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever
(deelnemer) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2.    Opdrachtgever (deelnemer) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte
keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die
opdrachtgever (deelnemer) en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

12. Klachtenprocedure
1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
(deelnemer) binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
2.    Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in
de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het
recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Eigendomsbehoud
1.    Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel
mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen,
oefeningen enzovoorts, blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever (deelnemer) en
mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden
gebracht.
2.    De opdrachtgever (deelnemer) is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht
opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
4.    De opdrachtgever (deelnemer) verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te
retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door
opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

14. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de onderhavige opdracht.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 510081369 NieuwBestuur BV datum 1 november 2010