Reputatieverantwoording verhoogt kwaliteit jaarverslag

on-balans-voor-groei-long

 

 

 

 

 

 

 

Waarom wachten op uitgewerkte ‘integrated reporting’ standaarden onwenselijk is.
Door: Chris Roelen (gastblogger)

Reputatieverantwoording verhoogt kwaliteit jaarverslag
Wie met enige regelmaat de krant openslaat of de headlines op nieuwssites bekijkt, ziet in toenemende mate het woord ‘reputatie’ terug in de koppen boven artikelen. Deze extra media aandacht reflecteert de groeiende maatschappelijke en economische waarde van reputaties. Ondanks deze sterk toegenomen aandacht voor de reputatie van organisaties, wordt er zelfs in de beste jaarverslagen anno 2012 nog nauwelijks aandacht aan besteed. Laat staan dat er echt sprake is van reputatieverantwoording. Zelfs in de verslagen van de winnaars en genomineerden voor de Sijthoff-prijs voor het beste jaarverslag wordt reputatie slechts hier en daar genoemd in de context van het risicomanagement. Een risico heeft dan mogelijk effect op de reputatie, maar informatie over dit effect, hoe groot of klein het is en welke maatregelen vervolgens zijn genomen, is niets te vinden.

Het gebrek aan aandacht voor reputaties in jaarverslagen is om twee redenen vreemd. Ten eerste omdat het belang van reputatie als indicator van het overall vertrouwen in de organisatie alleen maar toeneemt en zelfs in veel gevallen ook een voorspellende waarde krijgt. Er niet over rapporteren in een jaarverslag is vanuit het perspectief van de organisatie en vanuit haar stakeholders ronduit onwenselijk. Ten tweede omdat de praktijk laat zien dat steeds meer organisaties serieus werk maken van hun reputatie. Waarom doet men er dan zo geheimzinnig over? Je zou juist verwachten dat deze voorlopers in reputatiemanagement hun pionierswerk ook terug willen laten zien in hun jaarverslag om zo de afstand ten opzichte van de concurrentie (nog) verder te vergroten.

Als reactie op de constatering dat reputatie(verantwoording) nog onvoldoende aandacht krijgt in de huidige jaarverslagen wordt vaak verwezen naar het ontbreken van een internationale standaard. De komst van ‘integrated reporting’ (IR) wordt gezien als oplossing. IR staat voor een nieuwe standaard in verslaglegging. Deze nieuwe ‘integrale’ manier van verslaglegging is niet langer alleen financieel gedreven, maar besteed ook gedegen aandacht aan niet financiële waarden zoals klanttevredenheid, duurzaamheid en reputatie. Hoewel de komst van IR zeer welkom is, vergt het proces tot een IR standaard te komen een lange adem met veel onderhandelingen tussen alle betrokken instanties. Het is dus nog maar zeer de vraag wat de IR standaard straks precies inhoudt en of het kind niet met het badwater is weggegooid. De discussie tijdens de uitreiking van de Sijthoffprijs 2011 dat IR niet wettelijk moet worden afgedwongen voorspelt in ieder geval weinig goeds…

Mijn advies is dan ook: niet wachten met reputatieverantwoording, gewoon beginnen. Laat zien dat de organisatie haar relatie met stakeholders serieus neemt en welke activiteiten zij onderneemt om de reputatie verder te versterken en/of (toekomstige) reputatieschade te beperken. Dat er nog geen standaard is, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Zie het als een kans om zelf de standaard te zetten. Dat is altijd nog een stuk beter dan niets doen en wachten op een standaard die van buitenaf wordt opgelegd. Wat houdt je tegen?

BHRM Stakeholder Reputatieonderzoek lees meer >>

GASTBLOGGER: CHRIS ROELEN (Trainer NieuwBestuur)

Chris Roelendrs. Chris Roelen (1973) is gespecialiseerd in reputatie- en communicatiemanagement. Chris ronde zijn doctoraal studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met een scriptie over het imago van de Nederlandse Rijksoverheid als werkgever. In 2000 startte Chris zijn bedrijf Lionfish, het eerste organisatieadviesbureau gespecialiseerd in reputatie- en communicatiemanagement. Medio 2007 behaalde Chris zijn MSc. in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management. Chris werkt als interim manager en strategisch adviseur in zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast is Chris een van de strategische adviseurs in de communicatiepool van het Ministerie van Algemene Zaken.